LUKU II
ű
PALKKAUS
ű
Palkanmaksu
44
PALKANMAKSUUN LIITTYVÄT MÄÄRÄYKSET
18 § Palkanmaksu
1 mom.
Viranhaltijalle/työntekijälle maksetaan palkka tai palkkio kultakin ka-
lenterikuukaudelta viimeistään sen 16. päivänä, jollei tässä sopimuk-
sessa ole toisin määrätty tai palkan suoritusperusteista muuta johdu
taikka toimivaltainen viranomainen työntekijän palkanmaksun osalta
toisin määrää.
Jos rahapalkka erääntyy maksettavaksi pyhäpäivänä tai arkilauantai-
na taikka arkipäivänä, jona pankkien yleisesti keskinäisissä maksuis-
saan käyttämät maksujärjestelmät eivät säädöskokoelmassa julkais-
tavan Suomen Pankin ilmoituksen mukaan ole Euroopan keskuspan-
kin tai Suomen Pankin tekemän päätöksen vuoksi käytössä, pidetään
lähinnä edellistä muuta arkipäivää erääntymispäivänä.
Määräaikaiselle viranhaltijalle voidaan maksaa palkka tai palkkio kul-
takin kalenterikuukaudelta viimeistään sen viimeisenä arkipäivänä, ei
kuitenkaan lauantaina.
Jos palkkion maksaminen edellyttää laskulla esitettävää selvitystä
suoritetuista toimenpiteistä, palkkio maksetaan viimeistään laskutusta
seuraavan kalenterikuukauden aikana.
Soveltamisohje
Työntekijän palkka on maksettava työsopimuslain mukai-
sesti työsuhteen päättyessä, ellei työntekijän kanssa ole
toisin sovittu. Jos palkanmaksu viivästyy, työnantaja voi
joutua maksamaan ns. odotusajan palkkaa. Työsopimus-
lain säännökset ns. odotusajan palkasta eivät koske vi-
ranhaltijoita.
Virkasuhteen päättyessä palkka tulee pyrkiä maksamaan
viivytyksettä, vaikka sopimuksessa ei olekaan tästä erityis-
määräyksiä. Myös työaikamääräyksiin perustuvat palkan-
lisät ja korvaukset on pyrittävä maksamaan välittömästi. Mi-
käli lisät ja korvaukset yms. eivät ole selvillä virkasuhteen
päättyessä, tätä varten tulee olla käytettävissä kohtuullinen
selvitys- ja laskenta-aika.
Työaikamääräyksiin perustuvien palkanlisien ja korvausten
maksuajankohdista määrätään ao. erityismääräyksissä.
2 mom.
Viranhaltijan/työntekijän palkka maksetaan hänen osoittamalleen ra-
halaitoksen tilille, jolleivät työnantaja ja viranhaltija/ työntekijä toisin
sovi.
3 mom.
Työnantajan on annettava viranhaltijalle/työntekijälle palkanmaksun
yhteydessä laskelma ja tarvittaessa tämän pyynnöstä muulloinkin vii-
pymättä palkkatodistus. Laskelmasta ja palkkatodistuksesta pitää
LUKU II
y
PALKKAUS
y
Palkanmaksu
1...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,...319